วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เมนูกราฟกำหนดระบบพิกัด/
กำหนดจุดกำเนิด/
กำหนดวงกลมหนึ่งหน่วย/
กำหนดระยะทางหนึ่งหน่วย
อ็อบเจกต์ที่ต้องเลือกก่อน : จุดหนึ่งจุด วงกลมหนึ่งวง,ระยะทางที่กำหนด,จุดหนึ่งจุดและระยะทางที่กำหนด,ระยะทางที่กำหนดสองระยะทาง,จุดหนึ่งจุดและระยะทางที่กำหนด,ระยะทางที่กำหนดเองสองระยะทาง,หรือไม่ได้เลือกสิ่งใดเลย(การกำหนดระยะทางอาจเป็นส่วนของเส้นตรง หรือค่าของระยะทางที่วัดไว้)
สร้างและกำหนดระบบพิกัดใหม่ แบบและสเกลของระบบพิดกัดขึ้นอยู่กับสิ่งที่ได้เลือกไว้
ระบุระบบพิกัด
อ็อบเจกต์ที่ต้องเลือกก่อน : แกนของระบบพิกัด,จุดกำเนิด,จุดหนึ่งหน่วย,วงกลมหนึ่งหน่วย,หรือกริด
ระบุให้ระบบพิกัดที่สัมพันธ์กับอ็อเจกต์ที่เลือก เป็นระบบพิกัดที่ใช้ในการวัดหรือเขียนกราฟของอ็อบเจกต์ใหม่
รูปแบบกริด
เปลี่ยนแปลงรูปแบบของกริดและตั้งสเกลของระบบพิกัดที่ระบุ สามารถเลือกรูปแบบกริดให้เป็นกริดเชิงขั้ว กริดจัตุรัสหรือกริดสี่เหลี่ยมมุมฉาก
แสดง/ซ่อนกริด
ใช้แสดงหรือซ่อนกริดของระบบพิกัดที่ระบุ
ลงจุด/
ลงจุดแบบ(x,y)/
ลงจุดแบบ(r,theta)
เมื่อไม่ได้เลือกสิ่งใดเลย จะเป็นการลงจุดตั้งแต่หนึ่งจุดขึ้นไปบนระบบพิกัดที่ระบุ
เมื่อเลือกค่าที่วัดแล้วสองค่า จะเป็นการลงจุด ณ จุดพิกัดที่ระบุด้วยค่าสองค่าที่เลือกไว้ เป็นการลงจุดแบบ(x,y)หรือ(r,theta)(ขึ้นอยู่กับรูปแบบกริดของระบบพิกัดที่ระบุ)
พารามิเตอร์ใหม่
สร้างพารามิเตอร์ใหม่(พารามิเตอร์เป็นค่าที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ง่าย)
ฟังก์ชั่นใหม่
เรียกเครื่องคิดเลขที่มช้เกี่ยวกับคำสั่งฟังก์ชั่นและสร้างฟังก์ชั่นใหม่
เขียนกราฟของฟังก์ชั่น/เขียนกราฟของฟังก์ชั่นใหม่
เขียนกราฟของฟังก์ชั่นที่เลือกไว้ตั้งแต่หนึ่งฟังก์ชั่นขึ้นไปหรือสร้างและเขียนกราฟของฟังก์ชั่นใหม่ถ้าหากว่าไม่ได้เลือกฟังก์ชั่นใดเลย
อนุพันธ์
สร้างฟังก์ชั่นใหม่ที่เป็นอนุพันธ์ของฟังก์ชั่นที่เลือกโดยเทียบกับตัวแปรอิสระของฟังก์ชั่นนั้น
สร้างตาราง
สร้างตารางใหม่สำหรับอ็อบเจกต์ที่เลือก อ็อบเจกต์ที่เลือกต้องมาจากการวัด การคำนวณ พารามิเตอร์ ค่าพิกัด หรือจากสมการการวัดเท่านั้น
เพิ่มข้อมูลในตาราง
เพิ่มข้อมูลตั้งแต่หนึ่งแถวขึ้นไปลงในตาราง
ลบข้อมูลในตาราง
ลบข้อมูลตั้งแต่หนึ่งแถวขึ้นไปออกในตาราง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น